Bonuslar

Bonus sisteminin daxili auditi

Bonuslar müştəriləri daha çox almağa, işçiləri məqsədlərinə çatmağa və bununla da şirkətin
mənfəətini artırmağa sövq edir. Bonus sisteminin auditi mövcud bonus sisteminin şirkət üçün faydalı olub-olmadığını, kifayət qədər həvəsləndirici olub-olmadığını, hesablama və uçotda hər hansı sui-istifadə hallarının olub-olmadığını görməyə kömək edəcək.

  • Bonusların hesablanması və uçotu auditi
  • Bonus sisteminin effektivliyinin yoxlanması
  • Hədəflərin nail olunması auditi
  • Müştəriyə yönələn bonusların yoxlanması
  • Bonus sisteminin şirkətə olan xeyri
  • KPİ-ların yoxlanması
  • Bayram qabağı bonus aksiyaların yoxlanması